Všechny objednávky doručíme k Vám domů zdarma! Vrácení bez starostí Autorizovaný prodejce
0 0

Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník (dále jen „obcanský zákoník“)

  E-OPTIC s.r.o.
  IC: 52 328 872
  DIC:2120999298
  se sídlem: Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
  zapsané v Obchodním rejstríku Okresního soudu Bratislava I, odd .: Sro, vl.c .: 136999/B
  kontaktní údaje:
  email: info@eoptic.cz
  telefon: +420 228 227 143
  www: www.eoptic.cz
  (dále jen „prodávající“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou cinnost jako spotrebitel, nebo v rámci své podnikatelské cinnosti (dále jen: „kupující“) prostrednictvím webového rozhraní umísteného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.eoptic.cz (dále je „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními techto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v ceském a slovenském jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, vcetne uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty, všech souvisejících poplatku a nákladu za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemuže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zustávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchode. Toto ustanovení nevylucuje sjednání kupní smlouvy za individuálne sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístená v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží.
 3. V internetovém obchode jsou zverejneny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchode platí pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky a Slovenské republiky.
 4. Prípadné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavrení kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží temito zpusoby:
  • prostrednictvím svého zákaznického úctu, provedl-li predchozí registraci v internetovém obchode,
  • vyplnením objednávkového formuláre bez registrace.
 3. Pri zadávání objednávky si kupující vybere zboží, pocet kusu zboží, zpusob platby a dorucení.
 4. Pred odesláním objednávky je kupujícímu umožneno kontrolovat a menit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnení všech povinných údaju v objednávkovém formulári a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s temito obchodními podmínkami.
 5. Neprodlene po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pri objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavrení smlouvy. Prílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavrena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 6. V prípade, že nekterý z požadavku uvedených v objednávce nemuže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmenenou nabídku. Pozmenená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém prípade uzavrena potvrzením kupujícího o prijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v techto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky prijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující muže zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doruceno oznámení o prijetí objednávky prodávajícím. Kupující muže zrušit objednávku telefonicky na telefonní císlo nebo email prodávajícího uvedený v techto obchodních podmínkách.
 8. V prípade, že došlo ke zjevné technické chybe na strane prodávajícího pri uvedení ceny zboží v internetovém obchode, nebo v prubehu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevne chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybe bez zbytecného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmenenou nabídku. Pozmenená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém prípade uzavrena potvrzením o prijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický úcet

 1. Na základe registrace kupujícího provedené v internetovém obchode muže kupující pristupovat do svého zákaznického úctu. Ze svého zákaznického úctu muže kupující provádet objednávání zboží. Kupující muže objednávat zboží také bez registrace.
 2. Pri registraci do zákaznického úctu a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Prístup k zákaznickému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost, ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho zákaznického úctu. Prodávající nenese odpovednost za prípadné zneužití zákaznického úctu tretími osobami.
 4. Kupující není oprávnen umožnit využívání zákaznického úctu tretím osobám.
 5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, když kupující svuj uživatelský úcet déle nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a techto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit následujícími zpusoby:
  • bezhotovostne prevodem na bankovní úcet prodávajícího c. IBAN: SK41 0200 0000 0041 0372 8254, vedený u VÚB, a.s.
  • bezhotovostne platební kartou
  • bezhotovostne prevodem na úcet prodávajícího prostrednictvím platební brány TrustPay,
  • dobírkou v hotovosti pri predávní zboží.
 2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V prípade platby v hotovosti je kupní cena splatná pri prevzetí zboží. V prípade bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnu od uzavrení kupní smlouvy.
 4. V prípade platby prostrednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynu príslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na bankovní úcet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího predem žádnou zálohu ci jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny pred odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu úctenku. Zároven je povinen zaevidovat prijatou tržbu u správce dane online, v prípade technického výpadku pak nejpozdeji do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu urcenou kupujícím objednávce
 9. Volba zpusobu dodání se provádí behem objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na zpusobu odeslání a prevzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující povinen prevzít zboží pri dodání. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.
 12. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu danový doklad – fakturu. Danový doklad je priložen k dodávanému zboží.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, vcetne nákladu na dodání, nejdríve však prevzetím zboží. Odpovednost za nahodilou zkázu, poškození ci ztrátu zboží prechází na kupujícího okamžikem prevzetí zboží nebo okamžikem, kdy mel kupující povinnost zboží prevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neucinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavrel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou cinnost jako spotrebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhuta pro odstoupení od smlouvy ciní 14 dnu
  • ode dne prevzetí zboží,
  • ode dne prevzetí poslední dodávky zboží, je-li predmetem smlouvy nekolik druhu zboží nebo dodání nekolika cástí
  • ode dne prevzetí první dodávky zboží, je-li predmetem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemuže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splneny s jeho predchozím výslovným souhlasem pred uplynutím lhuty pro odstoupení od smlouvy a prodávající pred uzavrením smlouvy sdelil kupujícímu, že v takovém prípade nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli prodávajícího a k nemuž muže dojít behem lhuty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápoju, jež mohou být dodány až po uplynutí triceti dnu a jejichž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávislých na vuli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle prání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratne smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavreném obalu, které kupující z obalu vynal a z hygienických duvodu jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo pocítacového programu, pokud porušil jejich puvodní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo casopisu,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosici a byl dodán s predchozím výslovným souhlasem kupujícího pred uplynutím lhuty pro odstoupení od smlouvy a prodávající pred uzavrením smlouvy sdelil kupujícímu, že v takovém prípade nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších prípadech uvedených v § 1837 obcanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhuty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhute pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy muže kupující využít vzorový formulár k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo dorucovací adresu prodávajícího uvedenou v techto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladne prijetí formuláre.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnu od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom prípade, kdy zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladne, nejpozdeji však do 14 dnu od odstoupení od smlouvy, všechny penežní prostredky vcetne nákladu na dodání, které od neho prijal, a to stejným zpusobem. Prodávající vrátí kupujícímu prijaté penežení prostredky jiným zpusobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnejší zpusob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnejšímu nabízenému zpusobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit prijaté penežní prostredky kupujícímu dríve, než mu kupující zboží predá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotrebené a neznecištené a je-li to možné, v puvodním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávnen odstoupit od kupní smlouvy z duvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží prerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladne informuje kupujícího prostrednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhute 14 dnu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny penežní prostredky vcetne nákladu na dodání, které od neho na základe smlouvy prijal, a to stejným zpusobem, poprípade zpusobem urceným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnení

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pri prevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dobe, kdy kupující zboží prevzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující ocekával s ohledem na povahu zboží a na základe reklamy jimi provádené,
  • se zboží hodí k úcelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo predloze, byla-li jakost nebo provedení urceno podle smluveného vzorku nebo predlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkum právních predpisu.
 2. Projeví-li se vada v prubehu šesti mesícu od prevzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již pri prevzetí. Kupující je oprávnen uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotrebního zboží v dobe dvaceti ctyr mesícu od prevzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotrebení zboží zpusobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míre používání nebo opotrebení, kterou zboží melo pri prevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V prípade výskytu vady muže kupující prodávajícímu predložit reklamaci a požadovat:
  • výmenu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • primerenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemuže vec rádne užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po oprave,
  • pri vetším poctu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen prijmout reklamaci v kterékoli provozovne, v níž je prijetí reklamace možné, prípadne i v sídle nebo míste podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpusob vyrízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a zpusobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání, prípadne písemné oduvodnení zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím poverený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých prípadech do trí pracovních dnu. Do této lhuty se nezapocítává doba primerená podle druhu výrobku ci služby potrebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vcetne odstranení vady musí být vyrízena bezodkladne, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhute. Marné uplynutí této lhuty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnení reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vule kupujícího (uplatnení práva z vadného plnení) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemne informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnení kupujícímu nenáleží, pokud kupující pred prevzetím veci vedel, že vec má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpusobil.
 9. V prípade oprávnené reklamace má kupující právo na náhradu úcelne vynaložených nákladu vzniklých v souvislosti s uplatnením reklamace. Toto právo muže kupující u prodávajícího uplatnit ve lhute do jednoho mesíce po uplynutí zárucní doby.
 10. Volbu zpusobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obcanského zákoníku a zákonem c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele.

VIII. Dorucování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemne dorucovat prostrednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující dorucuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v techto obchodních podmínkách. Prodávající dorucuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém úctu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní rešení sporu

 1. K mimosoudnímu rešení spotrebitelských sporu z kupní smlouvy je príslušná Ceská obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro rešení sporu on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pri rešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotrebitelské centrum Ceská republika, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 524/2013 ze dne 21. kvetna 2013 o rešení spotrebitelských sporu on-line a o zmene narízení (ES) c. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (narízení o rešení spotrebitelských sporu on-line).
 3. Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Ceská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele.

X. Záverecná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním rádem Ceské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí právem Ceské republiky. Tímto nejsou dotcena práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obcanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vcetne rozvržení stránky, fotek, filmu, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvku, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich cást bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovednost za chyby vzniklé v dusledku zásahu tretích osob do internetového obchodu nebo v dusledku jeho užití v rozporu s jeho urcením. Kupující nesmí pri využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou cinnost, která by mohla jemu nebo tretím osobám umožnit neoprávnene zasahovat ci neoprávnene užít programové vybavení nebo další soucásti tvorící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho cásti ci softwarové vybavení takovým zpusobem, který by byl v rozporu s jeho urcením ci úcelem.
 5. Kupující tímto prebírá na sebe nebezpecí zmeny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.
 7. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.
 8. Prílohou obchodních podmínek je vzorový formulár pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají úcinnosti dnem 3.5.2019

Reklamační formulář je dostupný ke stažení ve formátu pdf zde.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení ve formátu pdf zde.MOŽNOST VRÁCENÍ DO 14 DNÍ


BRÝLE Z NAŠICH PARTNERSKÝCH OČNÍCH OPTIK


KVALITNÍ ČESKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY (SKLA)


BEZPEČNÁ PLATBA
    FACEBOOK               INSTAGRAM               +420 605 943 732               info@eoptic.cz     
KONTAKT

      Copyright © 2023 www.eoptic.cz